آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
طرح تفکیک پسماندهای خشک شهر قزوین

طرح تفکیک پسماندهای خشک شهر قزوین

طرح تفکیک پسماندهای خشک شهر قزوین

 

طرح تفکیک و جمع آوری پسماند خشک در قزوین با ساماندهی مناسب دورگردها و زباله جمع کن ها در حال اجرا است بکارگیری صحیح موتورهای سه چرخ و گاری های جمع آوری پسماند خشک تحت نظر پیمانکار طرح تفکیک پسماند خشک در قزوین از امتیازات و موفقیت های اجرای این طرح مباشد.

در حال حاضر روزانه 12 تن پسماند خشک در سطح شهر قزوین جمع آوری می شود و حدودا 4/5 الی 5 درصد تفکیک در شهر قزوین انجام می شود، پیمانکار جمع آوری پسماند خشک با ناوگانی با 56 دستگاه ماشین و خودرو جمع آوری به مدت سه سال در قزوین فعالیت می کند.

طرح جدیدی در مورد تفکیک و جمع آوری پسماند خشک از مبداء در قزوین بامشارکت بخش خصوصی و سازمان مدیریت پسماند قزوین در مرحله نهایی برای اجرا است که در ماه های بعد گزارش کاملی از آن در این وب سایت ارائه می گردد.