آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
کارگاه آموزشی ویژه نیروهای خدماتی ادارات استان قم

کارگاه آموزشی ویژه نیروهای خدماتی ادارات استان قم

کارگاه آموزشی ویژه نیروهای خدماتی ادارات استان قم

 
مدرس کارگاه آموزشی ویژه نیروهای خدماتی ادارات استان قم در خرداد ماه 95 بودم و مطالبی در زمینه آشنایی با مدیریت صحیح پسماند، کاهش و اجتناب از تولید پسماند و روش های در مورد کاهش حجم پسماند، رطوبت گیری ، آشنایی با پسماندهای ویژه خانگی و نحوه مدیریت صحیح پسماندهای تولیدی را تهیه و ارائه کردم.