آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
آقای مهندس دلبری شهردار قم و بازدید از نمایشگاه هنر بازیافتیم

آقای مهندس دلبری شهردار قم و بازدید از نمایشگاه هنر بازیافتیم

آقای مهندس دلبری شهردار قم و بازدید از نمایشگاه هنر بازیافتیم
 
برای اینکه شرایطی محیا گردد تا بتوانم در مورد مدیریت صحیح پسماند با مسئولین و شهروندان گفتگو داشته باشم و شاید از توانمدنی و تحصیلاتم در این حوزه استفاده گردد و دغدغه های زیست مجیطی خود را انجام دهم نمایشگاه های با موضوع هنر بازیافت برگزار میکنم.
جناب آقای مهندس دلبری شهردار محترم قم در نمایشگاهی که از هزاران پسماند ته مانده سیگار که از سطح شهر قم جمع آوری کرده بودم  و تبدیل به آثار هنری شده بود به همراه همکاران بازدید کردند.
هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه پاکسازی محیط زیست شهری مان از ته مانده سیگارها و ارتباط با شهروندان با موضوع بازیافت و اهمیت تفکیک از مبداء بود .