آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
مجتمع آراد کوه تهران - همزنی و هوادهی کود / آبان 1388

مجتمع آراد کوه تهران - همزنی و هوادهی کود / آبان 1388

مجتمع آراد کوه تهران - همزنی و هوادهی کود / آبان 1388

 

بازدیدی از تولید کمپوست در مجموع آراد کوه تهران داشتم و با تعامل با کارشناسان مرتبط با فرآیند تولید کمپوست بیشتر آشنا شدم.
اساسا روشهاي توليد كمپوست را مي توان به دو روش راكتوري و غيرراكتوري تقسيم بندي نمود. در روشهاي غيرراكتوري عمل تخمير در فضاي باز انجام گرفته و از اينرو فرآيند توليد كمپوست به طور كامل قابل كنترل نمي باشد. از جمله اين روشها كه در كشور نيز رواج دارند مي توان به روشهاي ويندرو و توده ثابت با هوادهي اشاره نمود.

در روش ويندرو پشته هايي به عرض 6/3_4/2 متر و ارتفاع حدود 8/1 متر از پسماندهاي آلي موجود در مواد زائد جامد ساخته شده و هوادهي توسط لودر و يا ماشينهاي مخصوص برگرداندن مواد انجام مي گيرد. مشكلات اين روش شامل: جاري شدن و نفوذ شيرابه در اوايل فرآيند و سپس خشك شدن توده زباله، تلفات زياد مواد مغذي از جمله ازت از پشته ها، انتشار بوي زننده، جذابيت براي حشرات و جانوران موذي و تاثيرپذيري از شرايط محيطي مي باشد.