آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
آتش گرفتن پسماند ها و مدیریت آن در مراکز دفع

آتش گرفتن پسماند ها و مدیریت آن در مراکز دفع

آتش گرفتن پسماند ها و مدیریت آن در مراکز دفع

 
همواره آتش گرفتن پسماندها در سایت های دفع بصورت دپو ،سطحی یا سلولی از اتفاقاتی است که در سایت های دفع پسماند و مراکز تخلیه پسماندها  مشاهده می شود . این آش سوزی که بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی و در برخی موارد در مراکز غیر مجاز دفع پسماند توسط عوامل انسانی صورت می گیرد.
مدیریت مهارکردن و خاموش کردن آتش توسط ماشین آلات و نیروی انسانی تجربیات فنی و محیطی خوبی است که در شهرها و مکان های مختلف که آتش گرفتن پسماندها در آنجا افتاد را آموختم.
- تلخ ترین آتش سوزی در سایت دفن زباله برمشور شیراز در سال 92 اتفاق افتاد که هفت نفر برای مهار آتش سوزی جان باختند روحشان شاد.