آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
کلاس عملی و حضوری در مورد پسماند های صنعتی

کلاس عملی و حضوری در مورد پسماند های صنعتی

 کلاس عملی و حضوری در مورد پسماند های صنعتی

برگزاری کلاس عملی مدیریت پسماندهای صنعتی از دروس دانشگاهی در رشته کارشناسی بازیافت مواد است و جضور در مشاغل مصرف کننده قطعات و خدمات خودرو و پسماندهای تولیدی آن و آشنایی با بازیافت و استفاده مجدد از موارد کلاس های حضوری است.