آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
نمایشگاه آثار هنری از پسماندهای دخانیات

نمایشگاه آثار هنری از پسماندهای دخانیات

نمایشگاه آثار هنری از پسماندهای دخانیات

 
در هر نمایشگاه هنری ام از مواد بازیافتی یک یا دو اثر در مورد عدم مصرف دخانیات داشتم که بنا به پیشنهاد بازدیدکنندگان نمایشگاه هایم تصمیم به برگزاری نمایشگاه اختصاصی از پسماندهای ته مانده سیگار ،پاکت سیگار و ...  کردم.

  این نمایشگاه را با دو هدف برگزار کردم :
- پاکسازی بوستان ها و پارک های شهری از پسماندهای ته مانده سیگار
-  تابلوهای هنری از موادپسماندی دخانیات که گویای پیام ومفهومی در مورد عدم استفاده از دخانیات باشد.